கஞ்சா நல்லதா? கெட்டதா? ஹீலர் பாஸ்கர் / Is ganja good? Bad? healer baskar msகஞ்சா நல்லதா? கெட்டதா? ஹீலர் பாஸ்கர் / Is ganja good? Bad? healer baskar ms கஞ்சா நல்லதா? கெட்டதா?…

3 Comments

  1. 48% people of canadians smoke ganja…no.1 most educated and more scientific researchers is in canada..our society hates ganja smokers..so that they get depressed and they ran away from family….but nowadays no one cares what people think…they get touch on their process of survival…ganja smokers or t-totallers anyone who have touch on their goal and process of survival…they will win their life..new generation people never think what people think…just let them go…soon they will blink with ur success…aghoris are forcibly separated from society,even they give blessings for society,they never steel or rob or hurt publics…just notice their peaceful mind…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*